Prawo do odstąpienia od umowy

Polityka anulowania, prawo do odstąpienia od umowy
(zgodnie z BGB § 312g)

Mają Państwo prawo do odstąpienia od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie towaru; lub w przypadku umowy dotyczącej kilku towarów zamówionych jako część jednego zamówienia i dostarczanych osobno: w dniu, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniego towaru. lub w przypadku umowy o dostawę towaru w kilku przesyłkach częściowych lub sztukach: w dniu, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli w posiadanie ostatniej przesyłki częściowej lub ostatniej sztuki. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas:

Fa. painanta.com
Volker Preuß
Auf der Stautg 49
56323 Waldesch
Deutschland / Germany

Tel./Fax 02628-7490430
E-Mail: info@painanta.com

o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z przeznaczonego do tego celu formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Formularz anulowania znajdziesz na naszej stronie internetowej (strona główna), gdzie możesz go pobrać, wydrukować i wypełnić. Jeśli skorzystają Państwo z tej opcji, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. pocztą elektroniczną) potwierdzenie otrzymania takiej rezygnacji. Aby zachować termin odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyślesz powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Konsekwencje anulowania:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy musimy zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza standardowa dostawa oferowana przez nas), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o odstąpieniu przez Państwa od niniejszej umowy. W celu dokonania zwrotu wykorzystamy ten sam sposób płatności, który został użyty do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono z Państwem inaczej; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami tego zwrotu. Możemy odmówić zwrotu pieniędzy do czasu otrzymania towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia przez Państwa dowodu, że towar został zwrócony, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. Towar należy zwrócić lub przekazać nam niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli wyślesz towar przed upływem terminu czternastu dni. Ponosisz bezpośrednie koszty zwrotu towaru. Koszty szacuje się na maksymalnie około 10 EUR. Utratę wartości towaru należy pokryć tylko wtedy, gdy ta utrata wartości wynika z obchodzenia się z towarem, które nie jest konieczne do sprawdzenia stanu, właściwości i funkcjonowania towaru. Obowiązku zapłaty odszkodowania za spadek wartości spowodowany przeznaczeniem towaru można uniknąć poprzez nieużywanie towaru tak, jakby stanowił on Państwa własność oraz poprzez powstrzymanie się od wszelkich działań, które mogłyby obniżyć jego wartość.

Wyświetlony