Herb Leliwa - Flaga w kolorach herbowych z herbem

Herb Leliwa - Flaga w kolorach herbowych z herbem
43,73 € *

Ceny incl. VAT plus koszty wysyłki

Czas realizacji zamówienia Ok. 10 dni roboczych

Material:

Befestigung:

  • fh611
Flagi i herby szlachty polskiej - informacje i oferta Herb Leliwa Pierwsza wzmianka o...węcej
Informacje o produkcie "Herb Leliwa - Flaga w kolorach herbowych z herbem"

Flagi i herby szlachty polskiej - informacje i oferta


Herb Leliwa

Wappen Herb coat of arms Leliwa


Pierwsza wzmianka o herbie odnosi siê do roku w którym ten herb po raz pierwszy wspomniany zosta³ w zapisach historycznych. Nazwa herbu wi¹¿e siê na ogó³ z nazwiskiem rodowym rycerza (szlachcica), któremu zosta³ on przyznany. W przeciwieñstwie do innych krajów europejskich, polska szlachta mia³a inne zasady przyznawania herbów. W wielu przypadkach herb przechodzi³ na inne rody rycerskie, czasami pisownia nazwiska zmienia³a siê, nierzadko w ramach tylko jednej ga³êzi rodziny, tak wiêc istnieje dziœ wiele nazw tego samego herbu. Kolory wspólnoty herbowej (Tynktura) nie by³y dok³adnie definiowane, jednak z biegiem czasu utrwali³a siê regó³a ich ustanowiania. Jak zosta³a zaprojektowana flaga? We wczeœniejszych czasach chor¹giew lub flaga przedstawia³a wy³¹cznie sam znak rodowy. A dziœ? Znak herbowy (god³o) jest podstaw¹ kombinacji barw, np. gdy przedstawial on bia³¹ strza³ê na czerwonym tle, kolorami s¹ bia³y i czerwony (bia³y na czerwonym). W tych samych barwach przedstawione s¹ labry herbowe. Jezeli posiadaj¹ one jeszcze inny, dodatkowy kolor, odnosi siê on do osobistych barw rodzinnych. Wszystkie te kolory powinny wystêpowaæ w kombinacji na fladze.

Pierwsza wzmianka:
1324 r.

Alternatywne nazwy:
Leliwa, Leliwczyk, Leliwita

Nazwiska, razem: 831

831 Nazwisk:
Abaszkiewicz, Abramowicz, Adamkiewicz, Adamkowicz, Adamowicz, Aksan, Aksanow, Albicki, Alechnowicz, Anczewski, Andrzejewicz, Anszewski, Antoniewski, Antoszewski, Anusiewicz, Anuszewicz, Anuszewski, Babczyñski, Babiñski, Bacewicz, Bachrynowski, Badkowski, Bagarewicz, Bagrycewicz, Bahrynowicz, Bahrynowski, Bajer, Bakrynowski, Baluczyñski, Ba³uczyñski, Barancewicz, Baranowicz, Bartkowski, Bassowski, Baszowski, Bauer, Baur, Baurski, B¹dkowski, Bedliñski, Bereziñski, Bernatowicz, Bes, Besowski, Bêdzimirowski, Bêkowski, Bia³as, Bia³ob³ocki, Bia³opiotrowicz, Bia³oszycki, Bielicki, Bielowski, Bieniewski, B³ocki, B³udnicki, B³udowski, Bobiñski, Bobola, Boboñski, Boczkowski, Bodzanowski, Bodzanta, Bodzewski, Bolcewicz, Bolte, Bonuchowski, Borzuchowski, Bóbr, Brandt, Bra¿ewski, Bra¿yñski, Bremer, Broniewski, Bry¿yñski, Brzeszewski, Brzozdowski, Brzozogajski, Budi³o, Budzewicz, Budziewicz, Bujwid, Bukowiecki, Bu³ajewski, Bu³hak, Bu³hal, Bu³harowski, Burakowski, Buywid, Byszewski, Bytoñski, Cebrzyk, Centomirski, Cerkas, Che³mowski, Chleb, Chlebowicz, Ch³asiewicz, Ch³asko, Ch³opecki, Chmielewski, Chmurzyñski, Choberski, Choborski, Chociatowski, Chroœcicki, Chrucki, Chruœcicki, Chryœciñski, Cichiñski, Cichowicz, Cichowski, Cidzik, Ciszkowski, Cudzinowicz, Czachowski, Czacki, Czaiñski, Czajêcki, Czajkowski, Czajowski, Czapiewski, Czapkowski, Czapski, Czarnecki, Czarnicki, Czarno³êski, Czawszajewicz, Czawszkiewicz, Czechowicz, Czechowski, Czehryñski, Czej³ytko, Czelatycki, Czelatyñski, Czerczycki, Czerkas, Czerkies, Czernczycki, Czeski, Czey³ytko, Czobor, Czubicki, Czubiñski, Czubowski, Czudzinowicz, Czulski, Czuprynowski, Czybiñski, Dackiewicz, Daækiewicz, Damerau, Damerkaw, Danecki, Danilewicz, Dani³a, Dani³o, Dani³owicz, Darnowski, Daszczenko, Daszkowski, Dawidowicz, D¹b, D¹browski, Dewejn, D³ugo³êcki, D³u¿niowski, Dobaniewski, Dobrzañski, Dobrzyñski, Dokurno, Dorohostajski, Dorpowski, Dowejn, Dowgia³³o, Dowgia³o, Dras³awski, Dreszkowski, Drowdwi³³o, Drublañski, Drzeczkowski, Duchowicz, Dudziecki, Dusejko, Dusieyko, Duszkiewicz, Dymitrowski, Dyr¿ewicz, Dyszewicz, Dziewiêtnicki, Dzie¿a, Dziubiñski, D¿ur, Ezofowicz, Fersen, Francuzewicz, Francuzowicz, Freiman-Ostaniewicz, Fryjewicz, Gabria³owicz, Gabrya³owicz, Ganglowski, Gang³owski, Gaug³owski, Gaw³owski, G¹glawski, G¹g³awski, Geczewski, Gesztowt-£okiañski, Giecewicz, Gieczewicz, Gieczewski, Gier³owicz, Gierszod, Gierzad, Gieszto³d, Giesztowt ³okiañski, Gietowæ, Gietowt, Gintowt, Gintowt-Dziewa³towski, Girowski, Gliñski, Goleniewski, Goleniowski, Go³uchowski, Gordzia³kowski, Gorka, Gorkañski, Gortatowski, Gotartowski, Gozdzki, Górka, Górkañski, Graniewski, Granowski, Grell, Grochowski, Grunowski, Gurkowski, Gurnowski, Gwiazdowski, Hanusowski, Haraszkiewicz, Haustein, Hegel, Hegliñski, Her¿od, Hlaska, Hleb, Hlebicki, Hlebowicz, H³aska, H³asko, Horn, Hortyñski, Howig, Hubal, Ibiañski, I³³akowicz, Irzykiewicz, Irzykowicz, Iwonicz, Iwowicz, Jacewicz, Jachimowicz, Jackiewicz, Jacos³awski, Jaczewski, Jaczyntowicz, Jagielnicki, Jagintowicz, Jahelnicki, Jaho³kowski, Jakowicz, Jaksmanicki, Jaksmañski, Janecki, Janis³awski, Jankiewicz, Janowicz, Jaros³awowicz, Jaros³awski, Jaroszewicz, Jaskmanicki, Jaskold, Jasko³d, Jawsza, Jawszowicz, Jelec, Jelowski, Jerzyk, Jerzykowicz, Je¿owski, Joachimowicz, Jotkiewicz, Józefowicz, Jucewicz, Juchniewicz, Juchnowicz, Judinowicz, Juniewicz, Junowicz, Jurkowski, Juskiewicz, Juszkiewicz, Juœkiewicz, Kadziñski, Kadzyñski, Kalenicki, Kalenik, Kamieñski, Kappel, Karaczowski, Karaszewicz, Karsznicki, Karœnicki, Karwacki, Kaski, Kasperowicz, Kaszañski, Kewlicz, Kiersz, Kiewlicz, Kikowicz, Kirsz, Kirsza, Kisielowski, Kiski, Kiszelowski, Kiszkiewicz, Knipowicz, Koczanowski, Kokocki, Kolañski, Komorski, Konczacki, Koniñski, Konopiñski, Koñczacki, Kopestyñski, Kopystyñski, Korczyc, Korczycki, Korczyñski, Korzeniewski, Korzeniowski, Kostewicz, Koszañski, Koœcia, Koœcic, Koœciewicz, Kotaszewicz, Kozicki, Kozielski, Kozie³, Kozie³³, Kraiñski, Krajewski, Krajowski, Krajski, Kraœnik, Krenz, Kronicki, Krosno, Krupka, Krysiñski, Kry¿an, Krzesz, Krzywiecki, Krzywiêcki, Krzywob³ocki, Ksiêski, Kszyniecki, Kuchmistrzowicz, Kuchmistrzowski, Kuciñski, Kukiel, Kumaniecki, Kummer, Kuniñski, Kurczukowicz, Kurmin, Kurowski, Kuzmicki, Kwiatkowski, Laskowski, Ledycki, Lejkowski, Lekszewicz, Leliwa, Lenkszewicz, Leonowicz, Lesieniewicz, Leskiewicz, Leœkiewicz, Lgocki, Lipañski, Lipen, Lipeñ, Lipieñ, Lipiñski, Lisiecki, Lisowski, Lissowski, Liszeñ, Liszyñ, Lityñski, Lostin, Ludkiewicz, £abcewski, £abiewski, £achoyski, £adowski, £akowicz, £apszyñski, £aszkiewicz, £awiñski, £awrynowicz, £ohojski, £okiañski-Gesztowt, £opacki, £osiew, £ostowski, £oziñski, £ubanka, £ukowski, £yczkiewicz, £ysakowski, Macewicz, Marcholenko, Marcinkiewicz, Marcinowicz, Margiewicz, Martynowicz, Martyszewski, Matusewicz, Matuszewic, Matuszewicz, Medeksza, Melsztyñski, Meslicz, Miaskowski, Miastkowski, Micewicz, Micha³owski, Mickiewicz, Mierciñski, Mierczyñski, Mierzeñski, Mierzyñski, Mikulicz, Minejko, Mineyko, Minwid, Mislicz, Miszkiewicz, Mitko, M³aszkowski, M³odkowski, M³otkowski, Mokierski, Molwi³³o, Moniwid, Moniwidowicz, Montwid, Montwi³, Montwi³³o, Montwit, Montywid, Monwid, Monwidowicz, Morstein, Morstin, Morstyn, Morsztyn, Mutykalski, Myszkowicz, Naguszewski, Nakwaski, Narmont, Narmunt, Nasmont, Natalski, Nazdrowicz, Newelski, Niedoma, Niemiera, Niemierzyc, Niesio³owski, Nieœcinko, Nietowæ, Nieustêpowicz, Niewiardowski, Niezwiecki, Ninieñski, Norewicz, Normont, Notowicz, Nozdrowicz, Nutowæ, Nutowicz, Nutowiec, Odyniec, Oklejski, Okuszka, Okuszko, Olchowicz, Olchowiecki, Olechnowicz, Olechowicz, Ososkowicz, Osostowicz, Ostaniewicz, Ostankowicz, Ostaszkiewicz, Ostrowski, Ostrzeszewicz, Ostrzewski, Pacenko, Pacewicz, Pacyna, Pacynka, Pacynko, Pajewski, Pantalowski, Paruszewski, Parys, Parzenczewski, Parzêczewski, Parzêczowski, Paszkowski, Pausza, Paw³owski, Pawsza, Pereszczak, Pereszczaka, Petkiewicz, Petroch, Petruszewicz, Petyhorski, Piaszczyñski, Piechocki, Piechowski, Pieczychowski, Pieni¹¿ek, Pietkiewicz, Pietraszko, Pietrusiñski, Pig³owski, Pilecki, Piorun, Piotrewicz, Piotrowicz, Piotrowski, Piórkowski, Piórowicz, P³awiñski, Pob³ocki, Podgorski, Podhajecki, Podlêski, Pod³êski, Pogorski, Pokrywnicki, Pokrzywnicki, Po³ocki, Po³oniewicz, Pop³awski, Postawka, Postawko, Preuss, Prusakiewicz, Pruski, Pruszak, Pruszakiewicz, Przegaliñski, Przyborowski, Przy³uski, Przywidzki, Pstrocki, Ptaszyñski, Pudliszkowski, Putianowicz, Putraszko, Putyanowicz, Puzyno, Raczkowski, Radwañski, Rajcewicz, Rakiewicz, Rakowic, Rakowicki, Rakowicz, R¹czkowski, Rekscia, Rekszyñski, Rekœæ, Rekuæ, Rentfiñski, Rezwic, Rêtfiñski, Rimsza, Rogowski, Rohoziñski, Rojcewicz, Roman, Romaszka, Romaszko, Roycewicz, Rozdzwienicki, Rozmanik, Rykowski, Rymsz, Rymsza, Ryx, Rzadki, Sachnowski, Sakel, Sakiel, Saltejewicz, Samotycki, Samotyk, Sawojski, Scierski, Sczepiecki, Serbin, Sêpieñski, Sêpiñski, Si¹ski, Siciñski, Sieczko, Siedleszczeñski, Siedleszczyñski, Siedliszczañski, Siedliszczeñski, Sieniawski, Sienkiewicz, Sierpski, Siezieniewski, Siêski, Sikorski, Skinder, Skorupa, Skorupka, Skorupko, Skumin, S³awaniewski, S³awicki, S³awiñski, S³awoczyñski, S³awoszyñski, S³obodziñski, S³obotski, S³otwiñski, S³owacki, S³owaczyñski, S³ucki, S³upowski, Smoiski, Smojski, Sojkowski, Songin, Soroka, Soroko, Specymirski, Spicymirski, Spiner, Sp³awski, Srzechiñski, Srzedzieñski, Srzedziñski, Stalkiewicz, Stancewicz, Stanczewicz, Staniewicz, Stanilewicz, Stanilewski, Stañczyk, Starowolski, Starzechowski, Staszkiewicz, Stawry³³o, Stawry³o, Stecewicz, Sterpejko, Stiiernski, Stirnski, Stiruski, Strejkowski, Stre¿owicz, Strubnica, Stryjkowski, Styrnski, Styrpejko, Styruski, Suchorowski, Sudnik, Swo³yñski, Sworski, Syæko, Syniewski, Szalamuñski, Szalkiewicz, Sza³kiewicz, Szaniecki, Szawernowski, Szczepicki, Szczepiecki, Szczypiecki, Szeñski, Szott, Szpiner, Szredziñski, Szuczewski, Szulakiewicz, Szuplewicz, Szwojnicki, Szymkiewicz, Szymkowicz, Œcierski, Œledziewicz, Œniadecki, Œnie¿ko, Œredziñski, Œrzedziñski, Œwiniarski, Œwirski, Talmont, Tar³o, Tarnau, Tarnow, Tarnowski, Temruk, Têdziagolski, Têdziogolski, Tomkowicz, Tongin, Towgin, Towginowicz, Trojanowski, Trzcieñski, Trzciñski, Tu³kowski, Tulikowski, Tyszkiewicz, Ulêzgê³³o, Urak, Urbanowicz, Urbañski, Ustarbowski, Virion, Wac³awski, Wapczyñski, Wardeski, Wardêski, Warnsdorf, Warszewicz, Wasilewicz, Wawpszewicz, Wawszewicz, Wedecki, Wêc³awski, Wêsierski, Wiazewicz, Wiaziewicz, Wia¿ewicz, Wi¹z, Wicki, Wiedecki, Wieroszemski, Wierozemski, Wierzbicki, Wiêc³awski, Wilkowski, Wisiecki, Wiszacki, Witcki, Witski, Wojakowski, Wojanowski, Wojniat, Wojnowski, Woliñski, Wolski, Wo³kowski, Wo³odko, Wo³odŸko, Woronowicz, Wrzosek, Wyrowski, Wyrozembski, Wyrozemski, Wyrozêbski, Wyrozêski, Wyrzykowski, Wyskocki, Wysocki, Zaborowski, Zaborski, Zabrzeziñski, Zabrze¿añski, Zacharewicz, Zacharowicz, Zaj¹czkowski, Zawadzki, Zbirochowski, Zbiroski, Zbirowski, Ziembowski, Zienkowski, Zongo³owicz, Zuroch, Zurowski, Zygmuntowicz, ¯agliñski, ¯agowicz, ¯arski, ¯ebrowski, ¯³obicki, ¯odan, ¯ongo³³owicz, ¯uk, ¯u³awski, ¯urawicki, ¯urawski, ¯urowski, ¯yczyñski, ¯y³a, ¯y³owski, ¯yrawski, ¯ytowski

ród³a grafiki i tekstu, a tak¿e wiêcej informacji o herbie: Wikipedia, Herbarz szlachty polskiej, Herbarz Polski, Polskie flagi i herby

Wybór jest wstêpnie ustawiony na b³yszcz¹cy poliester i taœmê wykoñczeniow¹ z dwoma oczkami, proszê zwróciæ uwagê na alternatywy. Wiêcej informacji na dole strony w czêœci 'Opis produktu' i 'Systemy mocowania'.

Flaga bêdzie wyprodukowana na specjalne zamówienie Pañstwa.

Daj przyk³ad dla œrodowiska i standardów spo³ecznych! Etykieta 3D pokazuje: Nasze flagi s¹ produkowane w Niemczech w optymalnych warunkach pracy i œrodowiska. S¹ to produkty o bardzo wysokiej jakoœci wykonania i kolorystyki, które ze wzglêdu na proces druku oraz wybrane materia³y maj¹ ponadprzeciêtn¹ ¿ywotnoœæ i pocz¹tkowo równie¿ cenê. Jednak przy normalnym u¿ytkowaniu na zewn¹trz bêdziesz cieszyæ siê kupion¹ flag¹ przez ok. 5 lat i nie bêdziesz musia³ tak szybko jej znowu kupowaæ! Oszczêdzaj pieni¹dze i zasoby!

Powiązane linki do "Herb Leliwa - Flaga w kolorach herbowych z herbem"
Oceny 0
Czytać, pisać i dyskutować opinie...węcej
Oceny klientów "Herb Leliwa - Flaga w kolorach herbowych z herbem"
Napisz oceny
Opinia zostanie aktywowana po weryfikacji.

Wymagane są pola oznaczone *.

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen.

Wyświetlony